mandag den 5. november 2012

Her er vores web2 om web2-præsentation...

Samf'erne: Allan, Hanne & Trine

http://prezi.com/sf_18agogqwk/edit/#10_4230819
Wikispaces er helt oplagt brugbart i billedkunst. Fx ved repetition af forskellige begreber som  lys, farve, rum, perspektiv, komposition, gengivelsesstrategier osv. Det lægger op til en mere struktureret gennemgang, end fx begrebskort.
Det vil også kunne bruges i forhold til de mest kendte kunstnere i en bestemt periode m.m.


Analyzing Short Stories
Jeg har i faget tysk arbejdet med google docs i forbindelse med et projekt vi kører på Ribe Katedralskole om omlagt skriftlig elevtid, men det kan sagtens bruges i den almindelige sprogundervisning, evt. i forbindelse med undervisningsdifferentiering. Jeg havde valgt 8 elever ud fra mit tyskhold (TyF/B) med skriftlige problemer. De skulle blive på skolen i en ekstra lektion og skrive en del af en aflevering (oversættelse med 3 elevtimer).

  • Målsætning: Støtte svage elever i at udvikle deres skriftlige tysk.
  • Opgave: Eleverne skriver skiftevis en sætning i det fælles dokument, som med projektor vises på tavlen. Den elev som skriver sætningen forklarer samtidig, hvorfor hun har valgt at skrive sætningen, som hun har (fokus på kongruens, ordstilling og stærke og svage verbers bøjning). Derefter giver de øvrige elever feedback eller jeg griber ind med spørgsmål og kommentarer. Vi kan fx tilføje en sætningsanalyse direkte på tavlen.
  • Evaluering: Godt pædagogisk redskab i forhold til at løfte elever skriftligt. Jeg kan se og hør, hvor det går galt for eleven og eleven hjælpes umiddelbart på vej og kan stille spørgsmål. Vi kan tale grammatik og sammen finde de rette dokumenter frem i lectio. Eleverne var meget glæde for at blive taget i hånden med en konkret aflevering
På mit biologihold har vi lavet undersøgelse af vitalkapacitet.
Jeg har bedt alle elever måle vitalkapacitet. Resultaterne bliver skrevet ind i et fælles googledocs dokument. På den måde har alle elever adgang til resultaterne og kan bruge tallene til at undersøge sammenhængen mellem f. eks. vitalkapacitet og køn eller vitalkapacitet og højde.

Tallene bliver ikke bare væk for eleverne og de er altid tilgængelige
Synopsisfremlæggelser med Soundcloud:
Som slutprodukt i et samfundsfagsprojekt i 2x prøvede eleverne for første gang kræfter med synopsis-skrivning i samfundsfag. Synopserne var lavet i grupper, mens de individuelt skulle fremlægge gruppe-synopsen. Fremlæggelserne foregik i matrix-grupper, men for at træne fremlæggelserne samt for at jeg kunne høre fremlæggelserne, brugte vi Soundcloud.
Det havde selvsagt flere fordele, idet eleverne dels kunne høre egne fremlæggelser og rette til, inden de faktisk skulle fremlægge for klassekammeraterne, dels kunne jeg jo høre og kommentere fremlæggelserne i ro og mag.

Tabellæsning med Screen-O-Matic:
Som alternativ til en almindelig klasse-/gruppegennemgang har jeg brugt Screen-O-Matic til tabellæsning. Fordelene er her, at alle elever er nødt til at sætte ord på og øve sig i at aflæse og forklare tabeller vha. præcis samfundsfaglig terminologi.

Ulempen er, at det tager lang tid at høre igennem, når der er 30 elever i en klasse...!
Jeg har i 2g og 3 g spansk arbejdet med Blogger i forbindelse med temalæsning. Bloggen har været brugt til meningsudveksling, sige egen mening og reagere på andres, så der skabes et diskussionsforum.
Arbejdet har været spændende, da først alt det tekniske fungerede. Der er megen fokus på skriftlighed - fint! Men jeg er i gang med at få diskussionsforum til at blive til en platform for spontan mundtlig samtale.
Jeg kunne ønske mig et bedre udseende af en blogside og bedre mulighed for at strukturere indholdet, men det kommer måske med øvelsen.
Jeg har også fået anbefalet et andet program til blogging, Wordpress, som jeg også vil prøve.

Rette opgaver med screen-cast - og googledoc.

De seneste afleveringer i min samfundsfagsklasse har været små afleveringer, hvor helt specifikke opgavetyper er blevet trænet. At det var korte afleveringer gjorde, at jeg havde mod på at kaste mig ud i screen-cast-o-matic. Det viste sig for det første at være teknisk nemt at udføre og for det andet en nemmere rette-proces, end jeg havde regnet med - det gav god mulighed for at forklare sig. Ydermere var eleverne glade for den type rettelser, da de nemmere kunne forstå og følge med i mine kommentarer. Kombinationen af en mundtlig feedback og at kunne følge med på skærmen er ret god. Jeg har dog ønsket at gøre kommentarerne nemt tilgængelige for eleverne efterfølgende, når de næste gang skal skrive en opgave af samme type. Jeg tænker, at at der måske mangler en konkret og afgrænset feedback. Derfor har jeg valgt at hver elev skal oprette et googledocs, som de skal dele med mig. Her skal de for hver aflevering selv formulere deres indsatsområde samt deres styrke i forbindelse med afleveringen. Jeg tjekker ikke deres refleksioner konskvent, men læser i dokumentet, når jeg engang imellem gerne vil se, om de flytter sig skriftligt. Her har jeg også mulighed for at kommentere på det, de skriver og på, om de har fat i, hvad de skal arbejde med og hvad, problemerne er. Tanken er, at de skal bruge dokumentet som deres læringsredskab og tjekliste i forbindelse med opgaver. Hvorvidt den del fungerer er måske tvivlsom - men jeg tror på det efterhånden som de møder de samme opgaver igen og kan se nytten af at have et samlet overblik over deres skriftlige arbejde. Lidt a la en logbog.

Erfaringer fra sidst.Googledocs,blogs, lydoptagelsesprogrammer, Mindmap42

1. I engelskundervisningen er fællesdokumenter blevet et helt naturligt og dagligt arbejdsredskab i undervisningen. Fra grammatiske stiløvelser, tekst og filmanalyse,notatknik, til klassediskussioner,er det et pædagogisk redskab der træner mundlig og skriftlige færdigheder i samspil med hinanden. Efter sidste kursusgang er der kommet hel anderledes systematiskstyr på mine delte dokumenter

2. Jeg har overvejet blogs i studiegrupper forbindelse med min 2hf klasse, som har en del koncentrationproblemer. Jeg har haft svært ved at komme igang med det, bl.a. for jeg tror at endndu et digitalt samtalerum udover alle de andre samtalerum, de har gang i, måske vil forvirre mere end det vil gavne. Derfor har jeg overvejet facebookgrupper i stedet for. Det er et sted de er i forvejen

3. Har brugt jing i forbindelse med gennemgang af forskellige engelske accenter og dialekter - hvor opgaven gik ud på optagelse af oplæsning på den den selvalgte engelske dialekt, de i grupper arbejdede med. Nogle benyttede sig af muligheden, mens de fleste ikke kunne overvinde genertheden ved optagelse af egen stemme.

4. Jeg er gået igang med brug af Mindmap42 i forbindelse med ordforrådsarbejdet i forskellige temaer. Jeg har gjort det frivilligt for eleverne om de vil lave mindmaps digitalt eller på gammeldags facon


 Google docs, Screencast-o-Matic

Jeg har arbejdet med Google docs i engelsk med stor succes. Eleverne har i deres gruppearbejde skrevet direkte i et google docs dokument og har dermed delt deres resultater med resten af klassen. På den måde har alle notater og vi kan sammen gennemgå dem og få dem rettet samtidig. Også til oversættelsesopgaver sparer man tid. Tidligere brugte vi tid på at eleverne skulle til tavlen og skrive, hvor vi nu skriver i et fælles dokument, som går meget hurtigere.

Mht. Screencast-o-Matic har jeg brugt det til gennemgang af grammatik. Eleverne blev delt op i grupper og fik nogle sætninger, de skulle fejlrette. De skulle forklare rettelserne i Sreencast-o-Matic, som om det skulle udgives på Youtube. Det fungerede rigtigt fint, da der blev lagt meget energi i at få rettelserne forklaret pædagogisk.

Jeg har også prøvet Mindmap42. Umiddelbart er jeg ikke ovenud begejstret for det, for jeg synes man bruger mere tid på teknik end indhold.

Screencast-o-matic

På mit biologihold har jeg har bedt eleverne bruge screencast-o-matic til at gennemgå figurer.

Eleverne blev bedt om at danne grupper på to personer. Halvdelen af grupperne fik en figur over mitose og den anden halvdel en figur over meiose.

Efter at eleverne havde lavet deres screencast skulle de lytte til en anden gruppes screencast og kommentere. De lyttede til en screencast over den figur de ikke selv havde.

Elevernes kommentar var at det var sjovt og de synes det kræver at de har sat sig godt ind i figuren før de laver screencast.

Sound Cloud i fransk

Mine franskelever - 9 fortsætter-elever i 2.g - blev i første time efter efterårsferien bedt om at forberede en radioudsendelse om Frankrig og 2. Verdenskrig. Vi har arbejdet med 2. Verdenskrig og jødeforfølgelse gennem en længere periode, og i ferien var de blevet bedt om at læse de introducerende sider (på dansk) til manskriptet til Louis Malles "Au revoir, les enfants". De havde altså allerede en vis viden om og et efterhånden ganske omfattende ordforråd til emnet. De arbejdede i grupper af tre og havde ret frie rammer til, hvordan de ville gribe opgaven an. Eneste krav var, at alle elever skulle sige nogenlunde lige meget. De gik til opgaven med forholdsvis stor iver og kreativitet. Nogle grupper valgte at interviewe historiske personer, andre valgte at lave en debat mellem Petain og De Gaulle, og andre gik ind i rollerne som historikere, der kunne fortælle om Frankrigs situation under 2. Verdenskrig. De kunne i processen konsultere mig efter behov. I den efterfølgende time skulle de så indspille radioudsendelsen, og da de vendte tilbage i slutningen af timen, fornemmede jeg, at de havde været meget optaget af det. Alle havde fået snakket meget fransk den pågældende time, de havde lyttet til sig selv, rettet, genindspillet flere gange m.m. Altsammen positivt og givende for eleverne, synes jeg. Endnu har jeg ikke lyttet til elevernes produkter, så jeg overvejer stadig, hvordan jeg skal give feedback, om alle skal høre alle gruppers produkter, osv. Forslag modtages gerne :-)
Jeg tænker, at Sound Cloud kan blive et godt redskab at skabe variation med i undervisningen. Mit franskhold består kun af 9 elever, så i det daglige er det ikke rigtigt et problem, at alle elever ikke får talt fransk, for det er der tid og lejlighed til. Men jeg synes helt klart, at brug af Sound Cloud gør det muligt at lave nogle kreative scenarier, som eleverne synes er sjove, og som derfor gør dem lidt mere aktive, end de til tider er...

Jysk STX: Google Docs og Screencast-O-Matic i samfundsfag og...

Jysk STX: Google Docs og Screencast-O-Matic i samfundsfag og...: Google Docs og Screencast-O-Matic i samfundsfag og innovation Inden 1. kursusdag havde jeg i forvejen stiftet bekendtskab med bruge...

 Jeg har også tidlige forsøgt at bruge Google Docs i forb. m. SRP-vejledningen, men det viste sig, at eleverne foretrak at bruge Lectio. Måske handler det bare om, at rutinen er større her.

Sreencast o matic

Anne Marie Strøm:

I min 2g tysk er niveauet meget forskelligt, og da jeg fik mulighed for at have få elever til grammatik, afprøvede jeg screencast o matic på flg. måde:
1) Eleverne skulle lære at bruge de relative pronominer gennem gentagelser af mønstre. Optagelsen muliggjorde, at de kunne opdage deres egne fejl og blive mere sprogligt opmærksomme. Den grammatiske analyse skulle foretages mundtligt med curseren som følgesvend.'
2)
Et digt skulle læses op og derefter kommenteres
Idé: eleverne skulle høre deres egen udtale, skulle kunne afgøre, om resultatet var godt nok til udgivelse, skulle blive opmærksom på muligheden for en tolkning gennem oplæsning.
Bagefter blev nogle af indslagene afspillet for resten med efterfølgende responsgivning.

Evaluering: Godt værktøj med mange muligheder, både for differentiering og igangsættelse af mere passive elever. Det er jo synligt (hørligt), om de laver noget eller ej!
I forbindelse med AT i samf og eng (præsidentvalget i USA) lod vi eleverne se de to kandidaters taler til konventerne. Eleverne blev herefter delt i henh. demokrater og republikanere og fik derefter til opgave at plukke en passage i den respektive tale. Denne passage skulle så præsenteres for klassen som filmet tale.
(fremgangsmåde efter eget valg). På skrift - til aflevering - skulle eleverne begrunde de foretagne ændringer.
Vh Torben.
googledocs og soundcloud.

I forbindelse med det amerikanske præsidentvalg har vi gennemgået taler og brug af retoriske virkemidler.
Eleverne blev bedt om at lave en tale over selvvalgt emne ( i grupper) i googledocs og efterfølgende indtale den i soundcloud. I matrixgrupper har de efterfølgende bedømt de producerede taler og forklaret, hvorfor netop deres tale skal være den bedste. På klassen skal vi efterfølgende kåre og lytte til de/den bedste.

Helle, Munkensdam
Som tidligere skrevet har jeg arbejdet med

- en Wiki på mit 2g fysik-hold. Det går fint med at få indlæg ind på Wikien, jeg er dog spændt på, om de holder ved, selv om de allerede har foreslået, at vi udvider den til de tidligere fysikemner
- retning af et matematikopgavesæt for min 3g mat A-klasse ved hjælp af Screencast. Det var eleverne meget begejstrede for. Dels fik de nok flere bemærkninger end før, dels fik de andre bemærkninger end normalt, men typisk var det væsentligste, at her blev de tvunget til at bruge tid på at høre alle bemærkningerne, hvor de normalt lige bladrer dem igennem. Det vil jeg helt sikkert gentage, men jeg vil også eksperimentere med andre former for elektronisk retning. Jeg var selv spændt på, om jeg orkede at sige det samme 28 gange, det gik fint. I starten var der lidt problemer med at finde ud af, hvordan det skulle gøres rent teknisk, og hvordan jeg skulle huske, hvad jeg skulle sige. Det blev til, at jeg arbejdede med to computere. På den ene markerede jeg med rødt i deres Nspire-dokumenter, hvor der skulle kommenteres.
På den anden indtalte jeg så rettelserne. Og computerne arbejde så hhv. med at danne dokumentet/sende det til lectio, når jeg arbejdede på den anden.Det samlede tidsforbrug for mig var vel som sædvanligt. 
- have en blog for hver af mine SRP-elever. Det fungerer udmærket for mig som en logbog, men endnu har eleverne ikke brugt det så meget. Det er vel også svært, når de har andre steder at kommunikere, som Lectio

Kjeld

Forslag til Web 2.0-brug i undervisningen i BK og HI


Forslag til Web 2.0-brug i undervisningen i BK og HI
Billedkunst
Mine billedkunsthold skal præsentere hovedindholdet af forskellige udvalgte perioder/stilretninger/ismer. De får på forhånd oplyst, hvilke overordnede aspekter, de skal berøre.
Holdene inddeles i grupper og på klassen får de lejlighed til at strukturere og fordele opgaven mellem dem.
De bliver bedt om at bruge Sliderocket, hvor de både på skolen og hjemme fra kan gå ind og arbejde på det samme diasshow til præsentation af emnet.
Nogle af dem er startet i ppt, og det lader sig fint gøre at overføre dette til Sliderocket, men det viser sig tilsyneladende desværre, at ikke alle effekter kommer med over.
Som supplement  bliver de bedt om at tage en første indføring til deres periode via appen Kunstguide

Historie
Et hold har om De slesvigske krige, indførelsen af en fri forfatning og genforeningen. De bliver bedt om at holde nogle oplæg om emnet, og bl.a. benytte sig af appen Historisk Atlas.

Screencast-o-matic

I biolog har jeg ladet eleverne afprøve Screencast-o-matic som en alternativ måde at gennemgå figurer på.

En klassisk opgaveformulering som: ”Forklar figur 128 ”Den kemiske evolution” højt for dig selv (eller hinanden)” er blevet omformuleret til:

”Anvend screencast-o-matic til at forklare figur 128 ”Den kemiske evolution” højt for dig selv. Find sammen to og to og lyt til hinandens optagelser.”

I biologi er erfaringerne:
1.       Eleverne foretrækker at samarbejdede omkring opgaven (en person indtaler) frem for at sidde alene med opgaven som der var lagt op til i formuleringen.

2.       Nogle elever fandt værktøjet motiverende (overvejende drengene) og andre (specielt de meget dygtige piger) fandt at det var tidskrævende sammenlignet med en traditionel gennemgang. Det tyder på at drengene er mindre perfektionistiske og griner af deres småfejl, mens pigerne retter og retter til det er perfekt.  
I den kommende uge vil jeg anvende redskabet i kemiundervisningen i emnet: IR-spektroskopi. Her skal eleverne løse individuelle opgaver (tolke spektre) i grupper som præsenteres på klassen.

søndag den 4. november 2012

Google Docs og Screencast-O-Matic i samfundsfag og innovationGoogle Docs og Screencast-O-Matic i samfundsfag og innovation

Inden 1. kursusdag havde jeg i forvejen stiftet bekendtskab med brugen af Google Docs. Brugen af dette pædagogiske redskab har jeg fortsat i perioden efter 1. kursusdag i både min undervisning i samfundsfag og innovation samt i vejledningsfasen i forbindelse med SRP. Derudover har jeg forsøgt mig med opgaveretning i samfundsfag med brug af programmet Screencast-O-Matic.
Brugen af Google Docs har jeg med blandet succes brugt undervisningen. Programmet har den klare fordel at det er et let og smidigt program at bruge hvis man skal dele information i undervisningen. Det drejer sig når eleverne arbejder i grupper hvor de samtidigt kan skrive i samme dokument eller når der skal formidles/deles information fælles på klassen – både når det er noget materiale jeg har udarbejdet og vil gennemgå eller når eleverne skal fremlægge noget på klassen/ved tavlen. Her har Google Docs den klare fordel at det er hurtigt og let at bruge og redigere i – det er ikke et så statisk materiale som et pdf-filer er og til dels også word-dokumenter.

Hvis man skal bruge Google Docs meget på et hold/klasse kan det klart anbefales at eleverne oprettes som brugere og at man laver nogle mapper/drev som deles.  Bruges værktøjet kun sporadisk på et hold kan man godt nøjes med at dele via link. 

Nedenfor er et eksempel fra en innovationstime hvor eleverne i grupper fik til opgave at lave noter til et kapitel i lærebogen samt komme med eksempler til nogle centrale begreber.

I SRP-vejledningen har jeg forsøgt at lette kommunikationen mellem elevenen og de 2 vejledere. Dette har jeg netop søsat og har derfor ikke så meget erfaring med Google Docs i denne sammenhæng.

Min brug af Screencast-O-Matic var som udgangspunkt tænkt i forbindelse med opgaveretning i samfundsfag. Jeg har tidligere stiftet bekendtskab med programmet Jing. Da jeg ville bruge Screencast-O-Matic ved opgaveretning i medio oktober havde jeg lidt tekniske problemer med at få lyden til at fungere og jeg endte med at rette opgaverne på min sædvanlige måde – nemlig elektronisk via kommentar-bokse i word. Min ilddåb med Screencast-O-Matic er derfor udsat til medio november hvor næste opgavesæt venter…. 

Allan Gade Jacobsen - Ribe Katedralskole

Kursussite

Hej Kursister.

Kursets hjemmeside kan findes på hjemmesiden:

https://sites.google.com/site/jyskstx20/

/Peter

Forsøg med blog og soundcloud

Jeg har siden første kursusdag prøvet blog-arbejde og Soundcloud af. I engelsk havde mine 2g-elever på B-niveau afleveret en kommenterende/diskuterende opgave på baggrund af et Johanne Schmidt-Nielsen udsagn. Jeg rettede deres opgaver og stillede hver elev to mere eller mindre polemiske spørgsmål de så skulle forholde sig til. Jeg lavede et indlæg på min blog, hvor jeg bad eleverne i klasse om at sende deres svar/kommentarer til mine spørgsmål. Jeg forestillede mig, at bloggen ideelt set kunne blive et diskussions- og udvekslingsforum, som jeg og eleverne kunne gå lidt til og fra.

Successen var om ikke begrænset så i alt fald delvis. 5-6 elever skrev på bloggen yderlige 6-7 stykker opgav at skrive på bloggen - invitationen var i de flestes tilfælde gået tabt i deres indbokse - men de skrev så istedet til mig via lectio - skolens kommunikationsplatform.
Der var 10 elever jeg ikke fik nogen yderligere debat i gang med. Det skyldes givetvis, at jeg ikke tvang eleverne til at svare på mine spørgsmål eller opsatte sanktioner, hvis de ikke gjorde. Det vil jeg givetvis lave om på, hvis jeg laver en lignende aktivitet fremover - så her er der en klar løsning på et problem. Tvang og sanktioner vil øge trafikken af meningsudvekslinger og elev-input.

Men der er, for mig at se, et presserende spørgsmål/problem: På vores skole er lectio så integreret en del af elevernes og lærernes hverdag, at jeg umiddelbart kan have lidt svært ved at argumentere for at fagligt arbejde som ovennævnte bør foregå via min blog. Eleverne bruger konstant lectio, tjekker deres beskeder og skema i tide og utide - så lectio er en fin platform for hurtig kommunikation mellem lærere og elever. Derfor insisterede jeg ikke på, at de elever, der endte med at svare på mine spørgsmål gennem lectio skulle skrive på min blog - i sidste ende ud fra en betragtning om, at det faglige indhold af opgaven også var sikret selvom kommunikationen foregik ad en anden elektronisk kanal.

Dog kan jeg godt se, at det er værdifuldt, at bloggen kan fungere som en viden- og inspirationsbank, hvor eleverne hurtigt kan få overblik over en mængde stof.

Konklusionen er nok: Jeg er ikke færdig med blogs - jeg kan sagtens se nogle muligheder, men vil nøje overveje, hvilket formål det tjener - og ikke udelukkende forvente at eleverne omfavner et web 2.0-medium.
Jo, det afhænger i høj grad af elevernes fortrolighed med og tilvænning, men jeg tror, at jeg i mange tilfælde vil benytte 2.0 værktøjer som eksempelvis Soundcloud som et alternativ til en anden arbejdsform eller aktivitet. Det gjorde jeg i samme klasse og en 2HF-klasse - på baggrund af en engelsk tekst havde jeg planlagt forskellige gruppearbejder med produktkrav. Eleverne fik valgmuligheder i forhold til produktkravet - eksempelvis såledeles:

-          Write a speech in which you criticize the educational system in the USA. You must make clear in your speech what the problem is about the American educational system and how the American society is actually based on class and privileges and not a meritocracy. You must refer to “The Rejection” and use facts about the educational system – e.g. prices for education at universities. You can present your speech in class or go to Soundcloud and record it.
-
-          Make an interview with Woody Allen in which you ask questions about why he has written “The Rejection”. What does he want to say, why has he chosen the satirical writing style. In other words: Ask questions and let Woody Allen answer them – your questions and answers must be based on your analysis and interpretation of “The Rejection”. Record the interview on your mobile phone either as a sound file (go to Soundcloud) or a movie file. Or act out the interview in class.

Jeg ved ikke om jeg havde forventet, at eleverne med det samme og alle over en kam hoppede på eksempelvis Soundcloud. Tendensen var, at cirka halvdelen af grupperne var mest trygge ved at præsentere deres arbejde i klassen fremfor gennem Soundcloud. Og det synes jeg var helt ok ,fordi jeg ikke lige kunne gennemskue, at der ville være en faglig og læringsmæssig fordel i at insistere på brugen af web 2.0 værktøjer, udover, at eleverne og deres arbejde vil fungere som forsøgskaniner for mine tanker om web 2.0. 
 Der er aktiviteter, hvor jeg kan se en klar fordel og fine muligheder i at lade eleverne benytte især Soundcloud - det er meget godt beskrevet af an anden af kursets deltager i indlægget om Soundcloud i tyskundervisningen - så jeg vil helt sikkert vende tilbage til dét værktøj. Men jeg er ikke helt færdig med at tænke over, i hvilke tilfælde jeg vil insistere på, at eleverne bruger web 2.0-værktøjer.